ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପକରଣ


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -24-2023 |

ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପକରଣ

କମ୍ପାନୀ ଦ୍ developed ାରା ବିକଶିତ ତଥା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କ୍ରମର ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ, ଗୋଦାମ ଘର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସର୍ବସାଧାରଣ କୋଠା ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

https://www.gdcompt.com/solution/traffic-terminal-equample/

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |